FacebookTwitter

رئوس مطالب درس اسمبلی 89/08/22

نویسنده: | تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۸۹ | موضوع: زبان اسمبلی | بدون دیدگاه

Share On GoogleShare On FacebookShare On Twitter

موارد زیر آموزش داده شد:

  1. نحوه استفاده از NASM و اجرای یک برنامه نوشته شده توسط زبان اسمبلی
  2. نگارش یک برنامه به زبان اسمبلی برای اینکه بتواند اسمبل شود
  3. نحوه نمایش خروجی با استفاده از توابع DOS در  یک برنامه اسمبلی

یک نمونه برنامه جهت نمایش عدد هشت بیتی به صورت قابل نمایش در مبنای 16

BIN2HEX.ASM
			org 0100h

			mov bl, 05fh

			xor bh,bh
			shl bx, 04h
			shr bl, 04h

			mov si, bx
			and si, 00ffh
			mov bl, byte [template+si]

			mov si, bx
			shr si, 08h
			mov bh, byte [template+si]

			;mov byte [value], bh
			;mov byte [value+1], bl
			ror bx, 08h
			mov word [value], bx

			mov dx, message
			mov ah, 09h
			int 021h

			ret

message			db "HEX value is: "
value			db 00h
			db 00h
			db '$'

template		db "0123456789ABCDEF"

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Pin It on Pinterest

Shares