FacebookTwitter

پروژه های درس اسمبلی

نویسنده: | تاریخ: ۷ تیر ۱۳۸۹ | موضوع: اخبار و تازه ها, زبان اسمبلی | ۳۰ دیدگاه

دانشجویان درس زبان اسمبلی میتوانند یکی از عناوین زیر را انتخاب و به عنوان پروژه این درس انجام دهند. پیاده سازی یک بافر حلقوی و استفاده از آن جهت ورود یک رشته از صفحه کلید و نمایش آن در خروجی صفحه نمایش. اطلاعات مربوط به این ساختار داده ای در کتب مربوط به ساختمان داده ها در دسترس می باشد. محاسبه کد MD5 رشته ورودی بر اساس استاندارد RFC1321. آلگوریتم MD5 امکان محاسبه یک عدد منحصر به فرد به ازای یک رسته کاراکتری را داده و در اعتبارسنجی و همچنین امنیت اطلاعات کاربرد دارد. نمایش درخت دودوئی یک عبارت جبری. اطلاعات مربوط با این موضوع را میتوانید در کتب ساختمان داده ها بیابید. هر یک از دانشجویان حداکثر تا پایان هفته جاری (1388/04/10) باید یکی از عناوین فوق را انتخاب و از طریق بخش نظرات همین صفحه اعلام نماید. دانشجویان در طول ترم میتوانند در ساعات کلاس نسبت به رفع اشکال پروژه خود اقدام نمایند. زمان ارائه دانشجو بایستی بتواند با اشراف کامل بر برنامه خود آنرا تشریح و به سوالات مطروحه پاسخ دهد. خوش...

بارم بندی درس زبان اسمبلی

نویسنده: | تاریخ: ۷ تیر ۱۳۸۹ | موضوع: اخبار و تازه ها, زبان اسمبلی | ۴ دیدگاه

قابل توجه دانشجویان درس زبان اسمبلی، بارم بندی این درس به شرح ذیل میباشد: 2نمره حضور در کلاس و کار کلاسی 2نمره پروژه عملی 4نمره کوئیز (معدل کلیه کوئیزها) 12نمره میانگین نمره میانترم و پایان ترم 2نمره اکسترا حضور در کلاس و کار کلاسی بر اساس برگه های ارزشیابی و همچنین کار کلاسی انجام شده محاسبه میگردد. کوئیزها به صورت کاملا تصادفی بدون اعلام قبلی انجام خواهد گرفت، برای دانشجویان غایب در هر کوئیز نمره صفر منظور خواهد شد. تعداد کوئیزها حداقل یک  کوئیز در ترم خواهد بود. نمره اکسترا به دانشجویانی تعلق خواهد گرفت که فعالیت دانشجوئی فوق برنامه و با کیفیت بسیار بالا در طول ترم ارائه نمایند. نوع و موضوع فعالیت بر عهده دانشجو بوده و بایستی مرتبط با موضوع کلاس باشد. تاریخ آزمون میانترم متعاقباً یک هفته قبل از آزمون اعلام خواهد گردید. خوش...

برنامه تبدیل و نمایش اعداد به هگزادسیمال

نویسنده: | تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۸۹ | موضوع: آموزش, زبان اسمبلی | بدون دیدگاه

این برنامه نحوه فراخوانی زیر برنامه ها و نیز تکنیک تبدیل محتوای حافظه به مقادیر قابل نمایش هگزادسیمال را نمایش میدهد. این برنامه شامل یک زیر برنامه به نام AX2HEX بوده که محتویات رجیستر AX را به صورت هگزادسیمال نمایش میدهد. همچنین این برنامه نحوه تفکیک اجزای برنامه در فایلهای مجزا را نمایش میدهد. برای اسمبل کردن این برنامه باید فایلهای زیر را کنار هم در یک دایرکتوری ذخیره و فقط فایل TOHEX.ASM را اسمبل نمائید. TOHEX.ASM CPU 286 ORG 0100h mov ax, 256 call AX2HEX retn %include "myLibrary.asm" MYLIBRARY.ASM ; AX2HEX PROCEDURE ; Converts AX to a HEX String and prints it on standard output ; Usage: ; Set AX ; Call AX2HEX procedure AX2HEX: push bx push dx push ax mov bx, ax and bx, 000FH mov bl, [conversionTable+bx] mov [hexValue+3], bl mov bx, ax shr bx, 4 and bx, 000FH mov bl, [conversionTable+bx] mov [hexValue+2], bl mov bx, ax shr bx, 8 and bx, 000FH mov bl, [conversionTable+bx] mov...

اولین برنامه به زبان اسمبلی!

نویسنده: | تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۸۹ | موضوع: آموزش, زبان اسمبلی | بدون دیدگاه

برنامه زیر برای اسمبلر NASM نوشته شده و از نوع COM می باشد. برای اسمبل کردن این برنامه از دستور زیر استفاده نمائید: nasm test.asm -o test.com برنامه زیر را با نام test.asm ذخیره نموده و سپس اسمبل نمائید TEST.ASM CPU 286 ORG 0x100 jmp begin message db 'This is a test message' db `nr` db '$' begin: lea dx, [message] mov ah, 09h int 021h retn این برنامه پس از اجرا پیغام متنی را نمایش خواهد داد.

ساعت کلاس زبان اسمبلی

نویسنده: | تاریخ: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ | موضوع: اخبار و تازه ها, زبان اسمبلی | بدون دیدگاه

قابل توجه دانشجویان زبان اسمبلی، کلاس فوق بدون تغییر زمانی ( سه شنبه ها 19:45 الی 22:00) در سایت ساختمان مرکزی دانشگاه برگزار میگردد.

صفحه 5 از 512345

Pin It on Pinterest